Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias; at siya'y napakita sa ganitong paraan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan, at sumunod sa kaniya, ay si Andres na kapatid ni SimonSimon Pedro. 15 So he made a whip out of cords, and drove all from the temple courts, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Nagsiparoon nga sila at nakitanakita kung saan siya tumitira; at sila'y nagsitirang kasama niya nang araw na yaon: noo'y magiikasangpu na ang orasoras. At sinabi nila sa kaniya, Rabi (na kung liliwanagin, ay Guro), saan ka tumitira? English-Tagalog Bible. 3 Si Felipe nga ay taga Betsaida, sa bayanbayan ni Andres at ni Pedro. At nagpatotoo si Juan, na nagsasabi, NakitaNakita ko ang EspirituEspiritu na bumababang tulad sasa isang kalapati na buhat sasa langitlangit; at dumapo sasa kaniya. 2 Samasama nga si Simon Pedro, at si Tomas na tinatawag na Didimo, at si Natanael na taga Cana ng Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pa sa kaniyang mga alagad. Try it free for 30 days. 17 20 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 27 Have your personal Bible every day on your phone! Una niyang nasumpungan ang kaniyang sariling kapatid na si Simon, at sa kaniya'y sinabi, Nasumpungan namin ang Mesias (na kung liliwanagin, ay ang Cristo). They acknowledge also, that no right apprehension can be had of the invisible Jehovah, but by or through the visible humanity, which he assumed and glorified for that purpose.Verses 1:19, 20, 21, 22. 41 Passage Lookup Keyword Search Topical Index . Ikaw baga ang propeta? Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw. John 14:1 - 31. Ito yaong aking sinasabi, Sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalake na magiging una sa akin: sapagka't siya'y una sa akin. That the Lord, by his divine truth, or the Word, was present with the Jewish church, but that he was not in general known and acknowledged, yet that all, who did know and acknowledge him, were made regenerate, and thus delivered from the guilt of doing violence to charity, and of profaning truth, being cleansed from all the principles of evil and error.Verse 1:14. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? 18 10 Confession is further made from internal truth, that the Lord, in his Divine Humanity, is the eternal god, and that all good and truth are from him, and that he is to be made known to the church by the teaching of external truth from the Word.Verses 1:32, 33, 34, 35. 16 God made two great lights—the greater light to govern the day and the lesser light to govern the night. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakitanakita kita. 5 At kaniyang ipinahayag, at hindi ikinaila; at kaniyang ipinahayag, Hindi ako ang Cristo. Sample from the Jacob's Ladder Program, Level 4, for ages 9-10.Religion Lesson | Ages 9 - 10, You Are My Beloved Son (sheet music)Sheet music for a beautiful song about the Lord’s baptism.Song | Ages over 11, Would you like to choose another language for your user interface? What’s the test of loving one another? Nang kinabukasan ay pinasiyahan niyang pumaroon sa Galilea, at kaniyang nasumpungan si Felipe: at sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Ito'y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. 35 19 They testify further, that they can teach only external truth, but that the truth itself is the Lord as to his Divine Humanity, who is yet unacknowledged, although he is the very central life of all truths.Verse 1:27. 48 296 - The Nexus, Part 1 of 5: The Problem, 237 - To Fulfill the Law and the Prophets, 145 - To Save His People from Their Sins (a purpose of the Lord's First Coming), 063 - Making the Invisible Visible: The Function of Scripture's Imagery (Naked Mole Rat), 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 073 - Jesus' Development (Luke 2:40-52, 4:22,32), 104 - The Great Commandment: To Love the Lord above All Else, 118 - Crossing the Jordan into the Inner Meaning, 138 - Decoding the "Father," "Son," and "Holy Spirit", Finding Jesus in the Life of Abraham, Part 1 of 3: Beginnings, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Mga Awit 2:2, 6, 7, 27:1, 32:2, 33:6, 36:10, 84:12, 85:11, 139:2. 33:13) signify doctrines of charity and faith. Only this will lead to our happiness, which is why the Word has been given.Article | Ages 15 - 17, The WordThis lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, The Word Made FleshA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Memory Verse: The Word of God Activity | Ages 4 - 14. At sinabi niya sasa kaniya, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sasa iyo, Makikita ninyong bukasbukas ang langitlangit, at ang mga anghelmga anghel ng Dios na nagmamanhik-manaog sasa ulunan ng Anak ng tao.